اعضای هیأت مدیره

ارتباط با اعضای هیئت مدیره شرکت خط دریا بندر

حسین صاحبی

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

پست الکترونیک: Sahebi@spl.ir

مهدی اعتصام

رئیس هیأت مدیره

پست الکترونیک: Etesam@spl.ir

محمد علی ناظم

نائب رئیس هیأت مدیره

پست الکترونیک: Nazem@spl.ir

محمد حسین آژنگ

عضو هیأت مدیره

پست الکترونیک: Ajang@spl.ir

رضا حیدری

عضو هیأت مدیره

پست الکترونیک: Heydari@spl.ir

اشتراک در خبرنامه

  • دفتر مرکزی تهران نشانی: خیابان وزرا ء خیابان 33 پلاک 25 طبقه ششم
  • شماره تماس تلفن: 88871834-88871842
    فکس: 88871558
  • ایمیل spl@spl.ir