جستجو و نجات

یکی از مهمترین ماموریت‌های خط دریا بندر در بنادر شمالی و جنوبی، ارایه خدمات راهبری، تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو و نجات به حساب می‌آید. این شناورها نجات و کمک به شناورهای در حال اضطرار را عهده‌دار هستند و مدیریت آن‌ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع طرح در مناطق مختلف به خط دریا بندر واگذار شده است.

فهرست