تامین شناورهای خدماتی

شرکت خط دریا بندر آماده ارائه هرگونه خدمات بندری از جمله عملیات تخلیه و بارگیری محموله‌ کشتی‌های تجاری اعم از کالاهای عمومی، کانتینر، فله خشک و فله مایع، مدیریت بنادر، احداث و اداره ترمینال‌های کانتینری، دوبه کاری، انبارداری، بارشماری و بارنویسی، حفاظت کالاهای صادراتی، خدمات گمرکی و ترخیص کالا است.

فهرست