بارج نصر 823

سال ساخت2004
طول54.76متر
عرض15.02متر
ظرفیت ناخالص819تن
ظرفیت خالص273تن
آبخور4.18متر
ظرفیت حمل بار2000تن
فهرست